Vermogensflash

Het zomerakkoord: de kogel is door de kerk!

26/07/2017

Na wekenlange onderhandelingen kwam afgelopen nacht het verlossende bericht: de regering heeft het veelbesproken zomerakkoord bereikt. Naast een overeenkomst over de begroting, een oplossing voor de Arco-coöperanten en een hele reeks van sociaal-economische maatregelen, bevat het akkoord ingrijpende wijzigingen op fiscaal vlak.

Hieronder worden enkele van de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet, waarbij het uiteraard af te wachten valt hoe deze principes in detail zullen worden uitgewerkt. Ook dit zullen wij in de komende weken verder voor u opvolgen.

 

Verlaging van de vennootschapsbelasting

 

Een van de maatregelen die ongetwijfeld het meest in het oog springt, is de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. In 2018 daalt het algemeen tarief van 33,99% naar 29% om in 2020 definitief te worden vastgesteld op 25%. Evenwel wil de regering voortaan een minimumbelasting voorzien om misbruik – in hoofdzaak door multinationals – tegen te gaan.

 

Ook voor kmo’s daalt de vennootschapsbelasting in 2018 van 25% naar 20% voor de eerste schijf van 100.000 euro winst.

 

Belangrijk is dat bedrijven aan fiscale consolidatie zullen kunnen doen. Eenvoudigweg gesteld houdt dit in dat een groep de winsten en verliezen van verschillende vennootschappen in ons land fiscaal kan “bundelen”, waarbij enkel op de geconsolideerde winst belasting verschuldigd zal zijn.

 

Belasting op effectenrekeningen, verhoging beurstaks en vrijstelling dividenden

 

Een tweede opvallende nieuwigheid is de belasting op effectenrekeningen, waarbij uiteindelijk geopteerd werd voor een heffing van 0,15% op het bedrag van de aangehouden tegoeden (gemiddelde waarde over 12 maanden). Er zal echter een belastingvrije som gelden van 500.000 euro per persoon, zodat de laagste vermogens niet worden geraakt. Boven dit grensbedrag zou volgens de Minister van Financiën evenwel de volledige waarde van de portefeuille in aanmerking worden genomen, zodat voor deze rekeningen dus – vreemd genoeg – geen vrijstelling van 500.000 euro zou gaan gelden.

 

De regering hoopt met deze maatregel ongeveer 250 miljoen in het laatje te brengen, doch het is maar de vraag of beleggers geen alternatieven zullen zoeken, én bovendien lijkt deze maatregel in combinatie met de verlaging van de vennootschapsbelasting het aanhouden van geld in een vennootschap te stimuleren.

 

Ook andere maatregelen treffen opnieuw de beleggers. Zo wordt vooreerst de beurstaks – verschuldigd bij onder meer de aan- of verkoop van obligaties en/of aandelen – opnieuw verhoogd. Concreet stijgt deze taks op aandelen van 0,27% naar 0,35% en de taks op obligaties van 0,09% naar 0,12%. Daarnaast verdwijnt ook de drempel van 25% die geldt bij het belasten van het obligatieluik van beleggingsfondsen. Dit betekent dat ook fondsen die bijvoorbeeld slechts 15% beleggen in obligaties, zullen worden onderworpen aan belastingheffing.

 

Als tegenhanger van deze op beleggers gerichte maatregelen, voorziet het akkoord in een nieuwe vrijstelling voor dividenden op aandelen. Dit houdt in dat voor de eerste schijf van 627 euro geen roerende voorheffing (30%) verschuldigd is, evenwel terug te vorderen via de aangifte personenbelasting. Deze vrijstelling moet een stimulans zijn voor beleggingen in risicokapitaal.

 

Interesten van "gereglementeerde spaardeposito's"

 

Een maatregel die gericht is op de spaarboekjes, bestaat erin dat de vrijstelling van interesten op die rekeningen daalt. Vandaag betaalt u geen roerende voorheffing indien de intresten niet hoger zijn dan 1.880 euro. In de toekomst zal dit grensbedrag worden verlaagd naar 940 euro.

 

Ook het pensioensparen wordt licht hervormd. Voortaan zal men de keuze hebben, waarbij ofwel wordt vastgehouden aan het huidige systeem – hetgeen de “spaarder” voor een jaarlijkse storting van 940 euro doet genieten van een belastingvermindering van 30% – ofwel gekozen wordt voor een lagere belastingvermindering van 25%, evenwel op een hoger bedrag van 1.200 euro. Het eerste systeem zorgt voor een vermindering van 282 euro, terwijl de keuze voor het tweede systeem 300 euro aan belastingvoordeel kan opleveren.

 

Ter info: pensioenspaarfondsen zullen wel vrijgesteld zijn van de hoger aangehaalde belasting op effectenrekeningen.

 

Sociaal(economische) maatregelen

 

Naast een reeks fiscale maatregelen, werd tevens een akkoord bereikt over belangrijke sociale en sociaal-economische aspecten. Zo wenst de regering onder meer werk te maken van een aanpassing van de proefperiode, waarbij het ontslag van een werknemer met een vast contract binnen de eerste drie maand, nog slechts aanleiding zou geven tot het uitbetalen van een week opzeg. Vandaag is dat nog twee weken.

 

Andere sociaal-economische maatregelen die deel uitmaken van het zomerakkoord zijn het uitbreiden van de flexijobs (= het nieuwe systeem dat werknemers toelaat aanvullend te werken in de horeca) naar de detailhandel en het openstellen ervan voor gepensioneerden, het uitwerken van een soepelere regeling voor nacht- en zondagwerk, een lastenverlaging in de bouwsector en het verlagen van de brutominimumlonen voor jonge laaggeschoolde werknemers.

 

Tot slot keurde de regering een aantal sociale maatregelen goed, waarbij vooral de volgende zaken in het oog springen:

 

  • Werknemers die op zijn minst vier vijfden werken, zullen voortaan 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen met vrijetijdswerk.

 

  • Werknemers zullen gemakkelijker en fiscaal interessanter kunnen delen in de winst van het bedrijf, aangezien op een winstpremie nog slechts 13,07% aan sociale zekerheidsbijdragen en 7% aan belastingen zal zijn verschuldigd in hoofde van de werknemer. De werkgever betaalt niets extra.

 

  • Ook voor zelfstandigen is er een sociale hervorming, in die zin dat zij voortaan reeds na twee weken ziekte een uitkering zullen kunnen krijgen. Nu is dat nog een maand.

 

  • Tot slot wordt ook voorzien in een stijging van het minimumpensioen voor werknemers met een volledige loopbaan.

 

 

Meer nieuws over DELBOO? Volg ons op LinkedIn.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op