Nieuwsbrief mei 2022

Buitenlands vastgoed: toekenning van uw kadastraal inkomen

 

De belastingadministratie heeft de voorbije weken reeds de eerste brieven verstuurd met de toekenning van het kadastraal inkomen (KI) voor buitenlandse onroerende goederen. Bij de indiening van de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) moet het buitenlands KI voor de eerste keer worden aangegeven. Bijgevolg is het van belang om het toegekende KI nauwkeurig te controleren. Gaat u niet akkoord met het toegekende KI, dan bestaat er de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Kadastraal inkomen – aangifte personenbelasting

 

In principe is er een belastingvrijstelling voor inkomsten van buitenlandse onroerende goederen, maar deze inkomsten moeten worden aangegeven omdat er sprake is van het zogenaamd ‘progressievoorbehoud’. De inkomsten van buitenlands vastgoed worden in aanmerking genomen bij het bepalen van het tarief dat op de andere, in België belastbare inkomsten, van toepassing is.

 

Zoals reeds eerder toegelicht in deze nieuwsbrief (lees hier) stapt de wetgever af van de ‘werkelijk ontvangen huur’ of ‘huurwaarde’ en zal het kadastraal inkomen gehanteerd worden als belastbare basis voor buitenlands vastgoed. Bijgevolg zal er voor het eerst melding moeten worden gemaakt van het kadastraal inkomen in de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021).

 

 

Betekening

 

De fiscus stelt het KI voor buitenlandse onroerende goederen vast op basis van de volgende methodes:

  •  Huurwaarde van het onroerend goed op 1 januari 1975;
  • Vergelijking met gelijkaardige onroerende goederen;
  • Verkoopwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip (1975) waarop een tarief van 5,3%  wordt toegepast;
  • Actuele normale verkoopwaarde delen door een actualisatie- of correctiefactor (jaar 2020 = 15,018) met toepassing van het tarief van 5,3%.

 

Indien de actuele verkoopwaarde niet gekend is, kan er ook gebruik worden gemaakt van de verwervingsprijs. Op deze verwervingsprijs zal een correctiefactor worden toegepast voor het jaar van de verwerving.

 

Van zodra de administratie het KI van het buitenlands onroerend goed heeft berekend en vastgesteld op basis van één van de voormelde methodes, wordt dit meegedeeld (“betekend”) aan de belastingplichtige. Deze betekening zal de belastingplichtige in eerste instantie ontvangen via de post en kan tevens geraadpleegd worden via de website MyMinfin.

 

 

Bezwaar

 

Indien u niet zou akkoord gaan met het toegekende KI, kan u bezwaar indienen bij de FOD Financiën. Controleer daarom tijdig het KI dat wordt toegekend, aangezien het bezwaar moet worden ingediend uiterlijk twee maanden na de betekening.

 

 

In het bezwaarschrift moet nauwkeurig worden gemotiveerd waarom het toegekende KI gewijzigd (lees: verlaagd) moet worden. Bovendien is vereist dat de belastingplichtige melding maakt van het naar zijn mening correcte KI dat aan het onroerend goed moet worden toegekend.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op