Nieuwsbrief mei 2018

Hoe uw Franse onroerendgoedbelasting verminderen?

Zoals uiteengezet in onze nieuwsbrieven van februari en maart, zijn ook natuurlijke personen die geen Frans fiscaal rijksinwoner zijn aan de Franse onroerendgoedbelasting (de ‘Impôt sur la Fortune Immobilière’) onderworpen. Hierna worden een aantal manieren om de verschuldigde belasting te reduceren toegelicht.

Belastbare grondslag

 

De belasting is verschuldigd op onroerende goederen aangehouden in Frankrijk of, in bepaalde gevallen, aandelen aangehouden van (binnen- of buitenlandse) vennootschappen of entiteiten die op hun beurt in Frankrijk gelegen vastgoed aanhouden (tenzij dit vastgoed wordt aangewend voor een bedrijfsactiviteit) en de nettowaarde van dit vastgoed of de nettowaarde van de fractie van het vastgoed die wordt vertegenwoordigd door de aandelen meer bedraagt dan 1.300.000 euro.

 

De belasting kan bijgevolg worden verminderd door een last te vestigen die in mindering kan worden gebracht van de waarde van het vastgoed. Behoudens enkele uitzonderingen, zijn de schulden die betrekking hebben op de belastbare activa en die werden aangegaan met als doel de verwerving van deze activa, de financiering van herstellings- en onderhoudskosten en de financiering van bouw-, heropbouw-, verbeterings- en uitbreidingskosten in principe aftrekbaar.

 

In dit opzicht dient te worden nagegaan of een (her)financiering in uw geval aangewezen is, rekening houdend met de specifieke aftrekbeperkingen, zoals bijvoorbeeld voor bulletleningen (lees ook onze nieuwsbrief van februari).

 

Belastingplichtigen

 

Alleenstaanden, echtgenoten, wettelijk en feitelijk samenwonenden vormen - behoudens enkele uitzonderingen - een fiscaal gezin in de zin van de Franse onroerendgoedbelasting en worden gezamenlijk belast op hun Frans onroerend vermogen. Ook het onroerend vermogen van de minderjarige kinderen wordt samengevoegd met het onroerende vermogen van de ouder(s), aangezien minderjarige kinderen deel uitmaken van hetzelfde fiscaal gezin. Meerderjarige kinderen vormen daarentegen op zichzelf een fiscaal gezin in de zin van de Franse onroerendgoedbelasting, zelfs indien een gezamenlijke aangifte wordt ingediend in het kader van de inkomstenbelasting.

 

Bijgevolg kan het aangewezen zijn om uw Frans onroerend vermogen reeds geheel of gedeeltelijk over te dragen naar de volgende generatie, meer bepaald naar uw meerderjarige kinderen. Uiteraard moet er hier ook rekening worden gehouden met de belastingen en kosten die verbonden zijn aan dergelijke overdracht.

 

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik vormt hierbij geen uitweg, aangezien de vruchtgebruiker de schuldenaar is van de Franse vermogensbelasting, die berekend wordt op de waarde van de volle eigendom van het in Frankrijk gelegen vastgoed. Indien de langstlevende echtgenoot zijn rechten verkrijgt ingevolge een opengevallen nalatenschap, worden de naakte eigenaar(s) en vruchtgebruiker wel afzonderlijk belast over de waarde van hun respectievelijk recht.

 

Belastingvermindering

 

Belastingplichtigen kunnen ten slotte giften in geld of in effecten aan bepaalde instellingen van algemeen belang voor 75% in mindering brengen van de verschuldigde onroerendgoedbelasting (met een maximum van 50.000 euro). Onder meer giften aan erkende stichtingen van algemeen nut kunnen in mindering worden gebracht.

 

Dat slechts 75% van de giften in aanmerking wordt genomen, zorgt ervoor dat u per saldo meer dan het totaalbedrag van de in principe verschuldigde belasting zal moeten uitgeven. Daarom lijkt deze belastingvermindering enkel interessant voor belastingplichtigen die voorheen ook al kwalificerende giften deden.

 

Het is dan ook aangewezen om uw dossier te (her)evalueren en een afweging te maken van al uw belangen om te beoordelen of de Franse onroerendgoedbelasting voor u kan worden verminderd.

 

Auteur: Chloë De Bruyn

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op