Nieuwsbrief januari 2023

2023: deadline fiscale regularisatie en aanpassing statuten van vennootschappen

 

Het laatste jaar gaat in voor het indienen van fiscale regularisaties en voor de aanpassing van de statuten van vennootschappen en stichtingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Blijf dus niet bij de pakken zitten tot eind 2023 en onderneem tijdig actie.

 

Fiscale regularisatie: opheffing na 31 december 2023

 

Op federaal niveau werd een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie in het leven geroepen bij wet van 21 juli 2016. Belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om kapitalen, inkomsten en sommen die hun normale belastingregime niet (volledig) hebben ondergaan, alsnog vrijwillig aan te geven bij het Contactpunt Regularisaties.

 

Kort samengevat wordt voor de fiscaal verjaarde kapitalen een regularisatieheffing geheven van 40% op het kapitaal. Voor fiscaal niet-verjaarde inkomsten wordt de regularisatieheffing toegepast tegen het geldende belastingtarief met een verhoging van 25%. De belastingplichtige die de regularisatieheffing betaalt, verkrijgt fiscale en strafrechtelijke immuniteit met betrekking tot deze inkomsten en kapitalen.

 

De mogelijkheid tot fiscale regularisatie loopt nu echter ten einde op 31 december 2023.

 

In het licht van het strengere aanvaardingsbeleid van de banken van gelden van buitenlandse oorsprong en de automatische internationale gegevensuitwisseling zal voor veel belastingplichtigen actie vereist zijn in 2023. Wie zijn kapitalen en inkomsten nog wenst te regulariseren, dient dringend het initiatief te nemen om tijdig een goed voorbereide en onderbouwde regularisatieaangifte in te dienen vóór 31 december 2023.

 

Statutenwijziging: uiterlijk 1 januari 2024

 

Vanaf 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV reeds van toepassing op alle bestaande vennootschappen. Deze dwingende bepalingen zijn onder meer de regels inzake de wettelijke benaming van rechtsvorm, de samenstelling, werking en aansprakelijkheid van de bestuursorganen, de belangenconflictregeling en de regels inzake winstuitkering. Van zodra de statuten hiermee in strijd zijn, worden deze voor niet-geschreven gehouden. Ook de aanvullende bepalingen van het WVV zijn van toepassing in de mate dat er door de statuten niet van wordt afgeweken.

 

De vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun statuten nog in overeenstemming dienen te brengen met het WVV, hebben nog tijd tot uiterlijk 1 januari 2024. Voor de meest voorkomende vennootschapsvormen moet de aanpassing van de statuten bij notariële akte gebeuren.

 

Indien dit niet tijdig gebeurt, zijn de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de rechtspersoon of door derden ten gevolge van deze niet-nakoming.

 

Ook de statuten van maatschappen moeten worden aangepast aan het WVV. Deze aanpassing van de statuten aan het WVV kan onderhands gebeuren, zonder tussenkomst van een notaris.

 

Wij raden aan om bij de aanpassing  van de statuten van uw vennootschap, vereniging of stichting tijdig advies in te winnen zodat werk kan worden gemaakt van de nodige aanpassingen van de statuten, de (eventuele) notariële tussenkomst en de naleving van de openbaarmakingsverplichtingen.

 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op