Nieuwsbrief februari 2018

De Franse onroerendgoedbelasting vernieuwd: ook voor u?

Met ingang vanaf 1 januari 2018 werd de Franse vermogensbelasting (de Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)) afgeschaft en vervangen door een nieuwe onroerendgoedbelasting, die uitsluitend Frans onroerend goed viseert (de zogenaamde ‘Impôt sur la Fortune Immobilière’ (IFI)).

Impôt sur la Fortune Immobilière

 

De nieuwe onroerendgoedbelasting is verschuldigd door alle natuurlijke personen waarvan het totale onroerend vermogen in Frankrijk, op één januari van het belastbare tijdperk, meer dan 1,3 miljoen euro (netto) waard is. Ook niet-inwoners van Frankrijk worden geviseerd, zodat de talrijke Belgen met een Frans buitenverblijf in principe onder het toepassingsgebied van de belasting kunnen vallen.

 

De belasting wordt geheven op het netto onroerend vermogen dat rechtstreeks of onrechtstreeks (via een juridische entiteit) wordt aanhouden in Frankrijk, met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor een bedrijfsactiviteit. Onder netto onroerend vermogen wordt verstaan, de totale marktwaarde van de in Frankrijk gelegen onroerende goederen, onder aftrek van alle er op rustende schulden.

 

De volgende tarieven zijn van toepassing:

 

Tot 800.000

0%

800.000-1.300.000

0,5%

1.300.000-2.570.000

0,7%

2.570.000-5.000.000

1%

5.000.000-10.000.000

1,25%

Boven 10.000.000

1,5%

 

 

Beperking aftrek leningen

 

Leningen die specifiek werden aangegaan om het Frans onroerend goed te verwerven of te renoveren kunnen in principe in aftrek worden gebracht van de marktwaarde van het onroerend goed. De aftrekbaarheid van leningen werd evenwel met de invoering van de nieuwe onroerendgoedbelasting aan striktere voorwaarden onderworpen dan onder de ISF het geval was.

 

Het belangrijkste verschil met de vroegere regeling, is dat zogenaamde ‘bulletleningen’ niet langer elk jaar volledig mogen worden afgetrokken van de marktwaarde van het onroerend vermogen. De Franse administratie sluit op deze manier een achterpoortje waardoor onder meer gefortuneerde Belgen met één of meer onroerende goederen in Frankrijk tot nu toe amper of zelf geen vermogensbelasting moesten betalen. Bulletleningen zijn immers leningen waarbij de kredietnemer tijdens de looptijd van de lening alleen interesten betaalt en het kapitaal pas op de eindvervaldag van het contract wordt terugbetaald. Daardoor kon het kapitaal elk jaar volledig worden afgetrokken en was er in vele gevallen geen belasting verschuldigd.

 

Dit is nu verleden tijd. Bulletleningen kunnen vanaf 1 januari 2018 nog slechts gedeeltelijk worden afgetrokken (ze worden voor de toepassing van de belasting beschouwd als leningen met periodieke kapitaalsaflossingen). Het gevolg is dat meer mensen geacht worden in Frankrijk een netto onroerend vermogen van meer dan 1,3 miljoen euro te bezitten en hierdoor onroerendgoedbelasting zullen moeten betalen.

 

Het lijkt ons in ieder geval raadzaam om uw persoonlijke situatie te laten aftoetsen aan de nieuwe wetgeving.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op