Nieuwsbrief februari 2018

Bitcoins: belegging of speculatie?

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (“DVB”) heeft in december 2017 een eerste ruling afgeleverd over het belastingregime van toepassing op meerwaarden op de verkoop van bitcoins. In het voorgelegde geval besliste de DVB dat de meerwaarden voortkwamen uit speculatieve verrichtingen en dus belastbaar zijn aan een tarief van 33%. Maar zijn inkomsten behaald uit de verkoop van cryptomunten steeds speculatief?

Drie belastingregimes mogelijk

 

Afhankelijk van de kwalificatie van de aan- en verkoopverrichtingen als kaderend binnen een beroepswerkzaamheid of als occasionele verrichtingen die al dan niet normaal beheer van uw privévermogen vormen, zijn er drie belastingregimes mogelijk:

 

Kwalificatie inkomsten

Belastingregime

Beroepsinkomsten

progressieve tarieven van de personenbelasting + sociale bijdragen

Diverse inkomsten

afzonderlijk belastingtarief van 33%

Inkomsten uit normale verrichtingen van beheer van uw privévermogen

belastingvrij

 

Wanneer kaderen verrichtingen binnen een beroepswerkzaamheid? Om als een beroepswerkzaamheid te kwalificeren, dient er sprake te zijn van een geheel van verrichtingen die voldoende talrijk en onderling verbonden zijn en een bepaalde organisatie en tijdsbesteding impliceren.

 

Tweede vraag om de inkomsten te kwalifieren is dan wat ‘normaal beheer van uw privévermogen’ is? De criteria die bij deze beoordeling worden gehanteerd zijn onder meer de risico’s die met een verrichting gepaard gaan, de complexiteit van een verrichting, het tijdsverloop tussen de aan- en verkoop, de financiering met ontleende kapitalen en de omvang van de aangewende middelen in verhouding tot de omvang van het privévermogen.

 

Visie van de DVB

 

Het geval dat aan de DVB werd voorgelegd betrof een student die in het kader van zijn studies een applicatie had ontwikkeld voor de automatische aan- en verkoop van Bitcoins. Gelet op de gespecialiseerde software die hij had ontwikkeld, werd door de student uitsluitend gevraagd of de opbrengsten die hij realiseerde door deze automatische aan- en verkoopverrichtingen niet als beroepsinkomsten dienden te worden gekwalificeerd, maar, gelet op het speculatief karakter, als diverse inkomsten aan een tarief van 33% konden worden belast.

 

De vraag of de aan- en verkoopverrichtingen gezien konden worden als normaal beheer van privévermogen kwam niet ter sprake in de ruling. In haar nieuwsbrief van januari 2018 stelde de DVB intussen dat zij van oordeel is, op basis van de reeds ingediende prefilings en aanvragen, dat beleggingen in ‘virtuele munten’ doorgaans een speculatief karakter hebben en de inkomsten uit die beleggingen bijgevolg diverse inkomsten vormen overeenkomstig artikel 90, 1°, WIB 92 (of beroepsinkomsten wanneer de inkomsten gerealiseerd zijn in het kader van een beroepswerkzaamheid).

 

Altijd abnormaal beheer van privévermogen?

 

Kan er nu gesteld worden dat het beleggen in cryptomunten (ook als langetermijnbelegging) nooit kadert binnen het normaal beheer van het privévermogen? Het normaal beheer van het privévermogen is een dynamisch begrip dat evolueert in de tijd en ondanks de huidige volatiele koers van cryptomunten lijken in 2018 ook de grotere investeringsbanken de cryptocurrencymarkt te verkennen.

 

Het normale karakter van een verrichting dient bovendien steeds beoordeeld te worden in hoofde van de belastingplichtige in kwestie. Hoe groter het privévermogen, hoe meer risico’s en professionele bijstand als ‘normaal’ kunnen worden beschouwd. De feitelijke omstandigheden in elk afzonderlijk geval zullen de doorslag geven bij deze beoordeling.

 

Neem gerust contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op