Nieuwsbrief april 2020

Bedrijfsovernames: gevolgen van het coronavirus

De uitbraak van het coronavirus en de lockdown die werd ingevoerd om het virus te bestrijden hebben al weken een ingrijpende impact op ons sociaal en economisch leven gehad. Hoe kunnen aandeelhouders die bezig zijn met de verkoop van hun bedrijf hiermee omgaan?Door de uitzonderlijke maatregelen van de overheid is het organiseren van fysieke vergaderingen tijdelijk niet meer aan de orde. Dit ongemak is al bij al goed op te lossen door de bestaande technologische alternatieven, zoals bijvoorbeeld videoconferenties en conference calls.

 

De beperkingen aan onze bewegingsvrijheid laten zich ook voelen in de contacten met banken en overheidsinstellingen. Dit kan ook een vertragende factor zijn voor transacties waarvoor bepaalde voorafgaande goedkeuringen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de goedkeuring van de mededingingsautoriteit, of waarvoor bepaalde opschortende voorwaarden moeten worden vervuld.

 

Als de deadline voor het uitvoeren van het ‘due diligence’ onderzoek en het bekomen van de nodige goedkeuringen of het vervullen van de opschortende voorwaarden in zicht komt, is het aangewezen dat de partijen de overeengekomen timing bijsturen. Er kan dan een bijkomende termijn worden vastgelegd voor het vervullen van de opschortende voorwaarden en het bekomen van alle vereiste goedkeuringen, en ook de geplande en ultieme datum voor het afronden van de overname kunnen achteruit worden geschoven.

 

Door de uitbraak van het virus zullen de uitgangspunten die de koper hanteerde bij het uitbrengen van zijn bod allicht niet meer actueel zijn. Waarschijnlijk zijn er bepaalde klanten en/of leveranciers die hun verbintenissen niet meer kunnen nakomen en zijn de vooruitzichten van de vennootschap niet meer wat ze tot voor kort waren. Het is dan ook van groot belang dat zowel de koper als de verkoper de impact van het coronavirus zo goed mogelijk proberen in te schatten.

 

De verkoper kan dan proberen om hierover zoveel mogelijk informatie met de koper te delen en zijn aansprakelijkheid in de overnameovereenkomst zoveel mogelijk te beperken. Best kan uitdrukkelijk voorzien worden dat de verkoper niet aansprakelijk is voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van de coronapandemie. De verkoper zal ook nagaan of hij kan voldoen aan zijn verbintenis om de vennootschap in afwachting van de overname verder te besturen volgens de gebruikelijke gang van zaken (‘the ordinary course of business’). Ook het uitwerken van een actieplan over de omgang met de gevolgen van het virus is van groot belang.

 

Ook de koper zal ongetwijfeld een inschatting maken van de gevolgen voor de vennootschap, het businessplan bijstellen en de haalbaarheid en opportuniteit van de overname opnieuw evalueren. Als de koper niet afziet van de overname, kan hij proberen om de verkoopprijs naar beneden te krijgen, of bijzondere vrijwaringen te bekomen van de verkoper. De prijs kan afhankelijk worden gemaakt van de resultaten van het lopende boekjaar (door te werken met ‘closing accounts’) of zelfs van het resultaat van de volgende boekjaren (door te werken met een ‘earn out’).

 

De koper kan ook proberen om een opschortende voorwaarde van het bekomen (of behouden) van bankfinanciering te laten opnemen, voor het geval de kredietverstrekking door banken op de helling zou komen te staan.

 

De ondertekening van de overnameovereenkomst gebeurt in België traditioneel tijdens een bijeenkomst met alle partijen en adviseurs. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de overnameovereenkomst (betaling van de prijs, eigendomsoverdracht van de aandelen en aanverwante handelingen). Deze bijeenkomsten zullen voorlopig tot 3 mei aanstaande niet kunnen plaatsvinden, zodat een toevlucht zal moeten worden genomen tot alternatieve manieren van werken.