Nieuwsbrief april 2019

  • Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels die het leven van uw vennootschap beheersen, wijzigen ingrijpend en worden vanaf 1 mei 2019 gradueel van toepassing. Hierna wordt kort toegelicht welke verschillende pijlen het nieuwe vennootschapsrecht op zijn boog heeft voor de overdracht van uw familiebedrijf aan de volgende generatie.

  • In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan is voor overlijden al zekerheid te hebben over de verdeling van het vermogen zonder dat er later nog discussie over kan zijn. In dergelijke overeenkomst wordt vastgesteld of er een subjectief evenwicht tussen de erfgenamen bereikt wordt. Indien niet, kan dit onevenwicht rechtgezet worden in de erfovereenkomst. Wat zijn de fiscale consequenties hiervan?

  • Volgens vaste rechtspraak is de (oude) regel om het belastbaar voordeel van alle aard te bepalen bij kosteloze terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Kan de in het verleden teveel betaalde belasting alsnog worden teruggevorderd door de procedure van ambtshalve ontheffing?

  • Sinds 1 januari 2018 worden vennootschappen die niet aan minstens één van hun bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van 45.000 euro toekennen onderworpen aan een bijzondere aanslag van 5%. Op 4 april jl. werd deze maatregel door de Kamer afgeschaft.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op