Nieuwsbrief maart 2023

 •  

  In een arrest van 18 oktober 2022 heeft het hof van beroep te Antwerpen geoordeeld dat de regelmatige aan- en verkoop van whisky door een whiskyliefhebber past in het normaal beheer van zijn privévermogen. Hiermee gaat het hof in tegen een eerder standpunt van de rechtbank van eerste aanleg, die had geoordeeld dat het zou gaan om een belastbare beroepsactiviteit. Een uitspraak die een slok op de borrel scheelt voor de belastingplichtige.

 •  

  In een arrest van 22 maart 2022 spreekt het hof van beroep te Gent zich uit over het begrip “gebruikelijk cadeau”. Het hof verduidelijkt dat het moet gaan om een geschenk dat in verhouding staat tot de inkomsten van de schenker en waarvan het de gewoonte is dit te geven bij bepaalde gelegenheden zoals verjaardagen, geboortes, nieuwjaar, huwelijk, etc. Is het zo eenvoudig?

 •  

  Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 21 oktober 2022 bevestigd dat de kwijtschelding van een schuld onder voorbehoud van terugkeer naar betere toestand voor de schuldeiser een zeker en vaststaand verlies inhoudt. Dergelijke kwijtschelding voldoet aan alle voorwaarden van artikel 49 WIB en is bijgevolg een aftrekbare beroepskost.

 •  

  In de meeste landen geeft een overlijden aanleiding tot het heffen van een belasting op de vererving van onroerende goederen. Ook in de oude Belgische wetgeving was er reeds voorzien dat de erfbelasting op onroerende goederen die in het buitenland werd betaald kon worden verrekend met de belasting die in België zou verschuldigd zijn. Ingevolge een recente wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit is dergelijke verrekening voortaan mogelijk voor de in het buitenland geheven en betaalde erfbelasting met betrekking tot alle goederen.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op