Nieuwsbrief maart 2022

  • Het Grondwettelijk Hof heeft recent geoordeeld dat de wetsbepaling waarmee de fiscus een belasting van 33% kan heffen op occasionele winsten en baten van particulieren niet strijdig is met de Grondwet (arrest nr. 31/2022 van 24 februari 2022).

  • Een vruchtgebruiker kan eenzijdig afstand doen van zijn vruchtgebruik. Door die afstand of verzaking aan het vruchtgebruik wordt de blote eigenaar de volle eigenaar van het betreffende goed. In sommige gevallen beschouwt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dergelijke eenzijdige afstand echter als een belastbare schenking, terwijl ze het in andere gevallen gewoon beschouwt als een louter uitdovende handeling, die geen aanleiding geeft tot belasting. Eén en ander zal afhangen van de omstandigheden waarin de verzaking gebeurt. Een korte toelichting.

  • Een vennootschap heeft in het verleden een liquidatiereserve aangelegd en overweegt over te gaan tot de vereffening, aangezien het voortbestaan van de vennootschap geen enkel nut meer heeft. Omwille van de verwachte (lange) duurtijd tussen de ontbinding en de effectieve sluiting van de vereffening wenst de vennootschap reeds een liquidatievoorschot uit te keren. De vraag stelt zich of er bij de uitkering van een liquidatievoorschot roerende voorheffing moet worden ingehouden.

  • De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) lanceerde ERFonline, een digitale module die het aangifteformulier van de nalatenschap aanpast in functie van het vermogen en de persoonlijke situatie van de overledene en die u stap voor stap begeleidt bij het invullen van de aangifte.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op