Nieuwsbrief juni 2021

 •  

  Een beheersvolmacht is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed een volmacht geeft aan een derde om dit goed te beheren en er desgevallend over te beschikken (in naam en voor rekening van de eigenaar). Dit kan zowel onderhands als notarieel, hoewel een notariële volmacht verplicht is in bepaalde gevallen.

 •  

  De VVPRbis-gunstregeling (‘verlaagde voorheffing/précompte réduit’) voorziet in een verlaagd tarief (15%) van de roerende voorheffing op dividenden van KMO-vennootschappen. Deze regeling is echter gekoppeld aan strikte voorwaarden, waaronder een wachtperiode. Door een interim- of tussentijds dividend uit te keren, kan deze wachtperiode in de praktijk ingekort worden.

 •  

  De laatste jaren is het voor vennootschappen veel moeilijker geworden om de kosten van een woning die gebruikt wordt door een bestuurder in aftrek te brengen. De strenge houding van de fiscus heeft in de rechtspraak meer en meer navolging gekregen. Zo weigerde het hof van beroep te Antwerpen recent de aftrek toe te staan in een zaak waar de vennootschap een jaarlijkse huurvergoeding van 70.000 euro aanrekende.

 •  

  Twee zussen zijn de enige erfgenamen in een nalatenschap. Enige tijd na het overlijden ondertekenen zij een document met als titel “berekening van eventuele dading”. Een van de zussen wil naderhand toch de gerechtelijke vereffening-verdeling laten opstarten, aangezien alle pogingen tot minnelijke vereffening-verdeling mislukt zijn. Het hof van beroep te Antwerpen meent echter dat de zussen door de ondertekening van het document rechtsgevolgen wensten te creëren en kwalificeert het niet als een dading, maar als een (verregaand) deelakkoord, waar de notaris-vereffenaar rekening mee moet houden (Antwerpen 23 februari 2021).

 •  

  In standpunt nr. 19027 van 26 april 2021 beslist de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dat de loutere vermelding van goederen zonder waardering in de aangifte nalatenschap (een zogenaamde “pro memorie” aangifte) niet zal worden beschouwd als een verzuim, maar als een tekortschatting. Wat betekent dit nu precies in de praktijk?

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op