Nieuwsbrief juni 2018

  • De essentie van het gemeenschapsstelsel is dat de beroepsinkomsten van beide echtgenoten tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Vaak worden beroepsactiviteiten uitgeoefend binnen een vennootschap waarvan de aandelen tot het eigen vermogen behoren en waaruit er slechts een beperkt loon wordt uitgekeerd. Bij echtscheiding kan dit erg nadelige gevolgen hebben voor de andere echtgenoot. Het wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht tracht aan deze situatie tegemoet te komen.

  • In een arrest van 8 mei 2018 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de aftrek van interesten op een lening die door een vennootschap werd aangegaan voor de uitbetaling van een dividend en een kapitaalvermindering aan haar aandeelhouder geweigerd. Is de aftrek van dergelijke interesten hierdoor voortaan steeds uitgesloten?

  • De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) heeft bevestigd dat hij het door de Raad van State vernietigde standpunt over de zogenaamde gesplitste aankoop vruchtgebruik-blote eigendom en de gesplitste inschrijving op effecten of geldbeleggingen niet meer zal toepassen. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor uw successieplanning?

  • Wij hebben u eerder al geïnformeerd over het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 van kracht wordt. Omdat er nu reeds een aantal pijnpunten, onduidelijkheden en inconsistenties zijn vastgesteld, heeft de wetgever beslist om - nog voor de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht - een aantal wijzigingen door te voeren. Wij geven u een overzicht van de meest relevante wijzigingen (waarover de wetgever wel nog moet stemmen).

  • De recent goedgekeurde hervorming van het ondernemingsrecht heeft ertoe geleid dat een burgerlijke maatschap in de toekomst als een onderneming zal worden beschouwd (wet van 15 april 2018). Hierdoor zullen een aantal regels uit het ondernemingsrecht in de toekomst ook voor burgerlijke maatschappen gelden. Hoewel wij het niet uitgesloten achten dat de wetgever nog een uitzonderingsregeling voor familiale burgerlijke maatschappen invoert, zetten wij hierna de voornaamste nieuwigheden uiteen.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op