Algemene voorwaarden

1. De BV DELBOO, hierna "DELBOO", is een besloten vennootschap met zetel te 1140 Brussel, Optimismelaan 1b3 en met ondernemingsnummer 0883.715.134. DELBOO heeft kantoren te Brussel (Optimismelaan 1b3), Waregem (Vredestraat 55 bus 11), Sint-Martens-Latem (Paalsteen 5) en Zandhoven (Langestraat 223 bus 7).

 

2. DELBOO levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn mogelijk, doch kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen DELBOO en de cliënt en worden onder meer geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan ook onder meer worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door DELBOO zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn en uit de betaling van de verschuldigde erelonen.

 

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DELBOO, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de advocaten (al dan niet vennoot) van DELBOO. DELBOO is exclusief verantwoordelijk voor de prestaties van haar advocaten (al dan niet vennoot) en werknemers. Enkel DELBOO heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de cliënt of enige andere persoon met betrekking tot de door haar advocaten (al dan niet vennoot) en werknemers geleverde prestaties. De cliënt aanvaardt om geen vordering in te stellen tegen enig andere persoon dan DELBOO met betrekking tot deze prestaties (mocht zulks al wettelijk mogelijk zijn).

De verbintenissen van DELBOO zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of uit de aard van de verbintenis volgt.

 

4. DELBOO wijst onder haar vennoten voor elke cliënt een behandelend vennoot aan. De behandelende vennoot behandelt het dossier naar eigen inzicht samen met andere advocaten (al dan niet vennoot) verbonden aan DELBOO.

 

5. De natuurlijke persoon die direct of indirect aandeelhouder is van DELBOO zal kunnen worden aangeduid als "partner" of "vennoot", zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van DELBOO. 

 

DELBOO telt actueel drie vennoten: Mark Delboo (verbonden aan de balie van West-Vlaanderen (hoofdinschrijving) en Gent (bijkomende inschrijving)), Martijn Derycke (verbonden aan de balie van Brussel (hoofdinschrijving) en West-Vlaanderen (bijkomende inschrijving)) en Mathieu Vancolen (verbonden aan de balie van West-Vlaanderen (hoofdinschrijving) en Provincie Antwerpen (bijkomende inschrijving)).

 

6. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DELBOO verstrekte informatie.

 

7. DELBOO is gehouden tot bepaalde verplichtingen inzake antiwitwaswetgeving en zal in dit kader van de cliënt dan ook om de informatie verzoeken die overeenkomstig deze wetgeving vereist is. Dit impliceert onder meer dat elke cliënt de gevraagde identiteitsgegevens dient over te leggen, ook van de uiteindelijk begunstigden indien de cliënt een rechtspersoon betreft. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de twee weken worden overgelegd, zal DELBOO de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien reeds werd opgetreden, haar tussenkomst moeten beëindigen. De cliënt verplicht er zich tevens toe deze gegevens in de loop van de cliëntenrelatie te actualiseren indien nodig. 

 

8. DELBOO is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de cliënt aan DELBOO bezorgt. DELBOO gebruikt deze gegevens in het kader van haar juridische dienstverlening aan de cliënt en om de cliënt te informeren over haar diensten of specifieke activiteiten. Door zijn dossier aan DELBOO toe te vertrouwen stemt de cliënt in met de verwerking van zijn gegevens. DELBOO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen. Zij worden niet langer bewaard dan nodig is voor voornoemde doeleinden. De gegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is of indien DELBOO hiertoe deontologisch, wettelijk of gerechtelijk verplicht zou zijn. De cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen, over te dragen en om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan te allen tijde door contact op te nemen met DELBOO. De cliënt heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten (adviezen, opinies, rapporten,...) daarvan geen rechten ontlenen, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring daartoe door DELBOO, dewelke steeds een beperking van de aansprakelijkheid zal omvatten.

 

10. DELBOO rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven. De uurtarieven variëren van € 150 per uur tot € 450 per uur (exclusief btw), afhankelijk van de in het dossier actieve advocaat of advocaat-vennoot. De exacte uurtarieven per advocaat en per advocaat-vennoot kunnen kosteloos worden opgevraagd. DELBOO kan halfjaarlijks het uurtarief algemeen of voor bepaalde advocaten aanpassen.

Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. 

Er worden geen algemene administratieve kosten in rekening gebracht. Specifieke kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. Zo worden bijvoorbeeld de erelonen van de gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.

 

11. DELBOO is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn contant betaalbaar. 

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat, provisienota of kostenafrekening, dient hij deze binnen de veertien dagen te protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande ereloonstaat, provisienota of kostenafrekening en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

Indien erelonen en/of kosten moeten worden ingevorderd, worden zij ten titel van schadevergoeding forfaitair verhoogd met 10%.

Bij wanbetaling kan DELBOO haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.

 

12. De cliënt en DELBOO kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

 

13. Elke aan DELBOO gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om beroep te doen op de diensten van derden of om andere deskundigen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden of andere deskundigen namens de cliënt te aanvaarden, zonder dat de cliënt hiermee dient in te stemmen. DELBOO is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten en erelonen aan DELBOO dan wel aan de cliënt aanrekent.

 

14. Een eventuele beroepsaansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de op het desbetreffende geval van toepassing zijnde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DELBOO effectief wordt gedekt en effectief wordt uitbetaald, uiteraard met uitzondering van de gevallen waarin zulke beperking niet mogelijk is naar Belgisch recht (in principe enkel in geval van opzet of kwade trouw). 

In bijlage bij deze algemene voorwaarden gaat het attest beroepsaansprakelijkheid van Vanbreda Risk & Benefits dat een algemeen overzicht schetst van de actueel lopende polissen. Een algemeen overzicht van de op een bepaald ogenblik in het verleden geldende polissen, alsmede de thans of in het verleden afgesloten verzekeringspolissen zelf kunnen op eenvoudig schriftelijk verzoek worden opgevraagd.  

Indien, om welke reden dan ook (doch behoudens in het geval waarin DELBOO hieraan fout heeft), geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die van toepassing is op het desbetreffende geval geschiedt, is iedere aansprakelijkheid hoe dan ook steeds beperkt tot tweemaal het aan DELBOO met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 500.000 EUR (uiteraard met uitzondering van de gevallen waarin zulke beperking niet mogelijk is naar Belgisch recht (in principe enkel in geval van opzet of kwade trouw)).

Indien de cliënt de dekking die aldus in zijn dossier van toepassing is of zou kunnen zijn onvoldoende vindt en wenst uit te breiden, kan dit indien hij hiertoe uitdrukkelijk verzoekt (en een verzekeraar hiermee instemt) mits betaling van de bijkomende premie. Deze uitbreiding maakt dan steeds voorwerp uit van een uitdrukkelijke, schriftelijke  overeenkomst tussen DELBOO en de cliënt, in afwijking van de algemene voorwaarden.

De cliënt vrijwaart DELBOO tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

 

15. Voormelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet enkel voor DELBOO, maar ook voor haar aandeelhouder of aandeelhouders, partners of vennoten, bestuurders of zaakvoerders, advocaten en medewerkers (voor zover een van hen al aangesproken zou kunnen worden - zie hierboven sub 1, 3 en 5). Ten aanzien van de hypothese dat er geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die van toepassing is op het desbetreffende geval geschiedt, betekent dit uiteraard dat de uitbetaling beperkt tot tweemaal het aan DELBOO met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 500.000 EUR, slechts één keer kan geschieden en niet additioneel ook nog eens door een aandeelhouder of aandeelhouders, partners of vennoten, bestuurders of zaakvoerders, advocaten en medewerkers van DELBOO.

 

16. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de cliënt DELBOO niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt.

Daarnaast geldt dat de beëindiging van de taak van DELBOO dewelke de startdatum is voor de verjaringstermijn van vijf (5) jaar inzake beroepsaansprakelijkheid, het ogenblik is waarop een specifieke prestatie of dienst wordt afgerond, dan wel - bij gebreke van een dergelijke specifieke prestatie of dienst - het ogenblik waarop er zes (6) maanden zijn verstreken sinds de facturatie.

 

17. Niet alleen DELBOO maar ook alle (rechts)personen die voor DELBOO werkzaam zijn, aan DELBOO verbonden zijn en/of alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij DELBOO hebben verlaten (voor zover een van hen al aangesproken zou kunnen worden - zie hierboven sub 1, 3 en 5).

 

18. Alle elektronische communicatie uitgaand van DELBOO is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van DELBOO in het gedrang brengen, behoudens bijlagen in PDF-formaat, door een vennoot ondertekend.

DELBOO doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem. 

DELBOO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van DELBOO.

 

19. Gelden die DELBOO van cliënten ontvangt en die het voor hen dient aan te houden, zullen op een derdenrekening worden geplaatst bij een door DELBOO gekozen instelling. DELBOO aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt noch van enig andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van een instelling bij dewelke DELBOO gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven. Bijgevolg kan DELBOO niet aansprakelijk gehouden worden om bedragen die de instelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.

 

20. DELBOO heeft de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om bijzondere voorwaarden op te nemen in een overeenkomst met de cliënt, in het bijzonder, doch niet limitatief, over de regeling van belangenconflicten en de wijze van vergoeding voor de uitvoering van de opdracht. Indien uitdrukkelijk overeengekomen met de cliënt, kunnen deze bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden.

 

21. Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. In dit geval zal de ongeldige of nietige bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die in de grootste mate van het mogelijke een gelijkwaardig effect heeft. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen steeds in die zin geïnterpreteerd worden dat zij rechtsgeldig zijn. 

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enig bindende. Vrije vertalingen zijn in de Franse en de Engelse taal beschikbaar. 

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Brussel.

 

Attest beroepsaansprakelijkheid

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op